CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Beth allai hyn gostio i chi?

 • Caniatewch ddigon o amser ar gyfer eich taith
 • Mae hi bob amser yn demtasiwn i roi eich troed i lawr os ydych chi ar frys, felly caniatewch amser ychwanegol ar gyfer unrhyw oedi fel ciwiau traffig a dargyfeiriadau. Cofiwch, os byddwch chi’n cael damwain, byddwch chi’n hwyr, neu’n waeth fyth, efallai na fyddwch yn cyrraedd o gwbl.
 • Cadwch lygad rheolaidd ar eich mesurydd cyflymder, fel y byddwch yn ei wneud gyda’ch drychau.
 • Mae hyn yn cymryd ffracsiwn o eiliad a gallai eich atal rhag mynd dros y cyfyngiad yn anfwriadol.
 • Gwyliwch am gyfyngiadau cyflymder.
 • Dylai bod arwyddion gweladwy clir bob amser i ddangos pryd mae’r cyfyngiad yn cynyddu neu’n lleihau. Os nad ydych yn siŵr, ac mewn ardal adeiliedig neu ffordd gyda goleuadau stryd, dylech bob amser dybio fod y cyfyngiad yn 30mya.
 • Defnyddiwch eich gêrs i gadw eich cyflymder i lawr.
 • Byddwch yn ei chael hi’n haws i reoli eich cyflymder mewn ardal 30mya os arhoswch chi yn y 3ydd gêr, gan newid i gêr is wrth fynd i lawr rhiw er mwyn osgoi cyflymu a mynd dros y cyfyngiad.
 • Disgwyliwch yr annisgwyl
 • Gyrrwch bob amser ar gyflymder fydd yn caniatáu i chi ymateb mewn pryd i beryglon annisgwyl – plentyn yn ymddangos o’r tu ôl i gar wedi parcio neu gerbyd fferm yn symud yn araf wrth i chi fynd o gwmpas tro ar ffordd wledig, er enghraifft.
 • Byddwch yn ymwybodol o’ch cyflymder wrth adael traffordd neu ffordd ddeuol
 • Os ydych chi wedi bod yn gyrru ar gyflymder cymharol uchel am sbel, gall 50mya deimlo fel 30mya yn ddigon hawdd – felly byddwch yn ofalus iawn a gyrrwch yn ôl eich mesurydd cyflymder, nid eich greddf.
 • Gyrrwch yn ôl yr amodau, nid y cyfyngiad
 • Dydy hi ddim bob amser i yrru mor gyflym a’r cyfyngiad cyflymder – weithiau bydd angen i chi fynd yn arafach. Er enghraifft, mae 70mya ar y draffordd yn rhy gyflym yn ystod amodau gyrru peryglus megis niwl, eira, haul isel neu law trwm – felly addaswch eich cyflymder i gyd-fynd ag amodau’r ffordd yn hytrach na’r cyfyngiad cyfreithiol, hyd yn oed mewn parthau 30mya.
 • Gwyliwch am arwyddion rhybuddio camera
 • Mae’r logo camera du a gwyn cyfarwydd yn dynodi eich bod ar fin mynd i mewn i ardal lle gall camerâu diogelwch fod yn weithredol. Dim ond mewn mannau lle mae pobl wedi cael eu lladd neu eu hanafu, mewn gweithfeydd ffordd neu mewn safleoedd o bryder cyffredin y byddwn yn defnyddio camerâu. Drwy wylio eich cyflymder yn yr ardaloedd hyn byddwch nid yn unig yn osgoi cael tocyn, ond byddwch hefyd yn lleihau eich siawns o fod yn rhan o wrthdrawiad mewn ardal lle mae perygl sy’n gysylltiedig â chyflymder eisoes yn bodoli.
 • Gweithiwch gyda’ch cyflogwr i leihau’r angen i oryrru
 • Siaradwch gyda’ch cyflogwr os ydych chi’n poeni am derfynau amser sy’n achosi i chi oryrru, a gweithiwch gyda’ch gilydd ar bethau fel amserlennu eich llwyth gwaith er mwyn i chi allu cyrraedd pen eich taith bob amser mewn amser cysurus heb dorri’r gyfraith.