CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Gyrwyr Proffesiynol

Rydym yn deall y pwysau y gallwch ei wynebu yn eich bywyd gwaith bob dydd – terfynau amser i gwrdd â hwy, apwyntiadau i’w cadw, amserlenni i gadw atynt waeth beth yw amodau’r ffyrdd neu’r traffig. Ond beth bynnag yw’r rheswm, does dim esgus am yrru yn gynt na’r cyfyngiad cyflymder – unrhyw le, unrhyw bryd.

Os cewch eich dal yn goryrru mewn cerbyd cwmni, naill ai gan gamera neu gan batrol yr heddlu, cewch eich erlyn heb hawl i apelio ar y sail mai dim ond ‘gwneud eich gwaith’ oeddech chi. Ystyr hyn yw …

i weithiwr …

  • Dirwy o £100 o leiaf
  • O leiaf tri phwynt cosb ar eich trwydded
  • Gwaharddiad rhag gyrru os byddwch yn casglu 12 pwynt o fewn tair blynedd
  • Cosbau trymach fyth – yn cynnwys gwaharddiad – os ydych yn cael eich dal yn gyrru ar gyflymder ‘eithafol’.
  • Y posibilrwydd o golli eich swydd os yw polisi eich cyflogwr yn gofyn bod pob gyrrwr cerbyd cwmni yn berchen ar drwydded lân, ac yn ei chadw felly.

i gyflogwr …

  • Fel y ceidwad cofrestredig (neu ddefnyddiwr/gweithredwr y cerbyd a enwyd) byddwch yn derbyn Rhybudd o Fwriad i Erlyn a gofyniad Adran 172. Mae hyn yn galw arnoch i roi gwybodaeth ar pwy oedd y gyrrwr adeg y drosedd.
  • Byddwch yn cael 28 diwrnod i ateb. Os na fyddwch yn ateb o fewn y cyfnod hwnnw, gallech gael eich erlyn am beidio ag enwi’r gyrrwr dan Adran 172 Deddf Traffig Ffyrdd 1998.
  • Mae’r gyfraith yn disgwyl i chi wybod pwy oedd yn gyrru’r cerbyd ac os byddwch yn methu â darparu’r wybodaeth hon, gallech wynebu erlyniad, dirwy o hyd at £1000, 6 pwynt cosb a record troseddol.

Dydy hi ddim werth goryrru i arbed ychydig o funudau. Felly treuliwch ychydig o amser yn cynllunio eich taith gan ganiatáu amser ychwanegol ar gyfer unrhyw oedi annisgwyl megis ciwiau traffig a dargyfeiriadau. Cofiwch, os byddwch yn cael damwain, byddwch yn hwyr, neu’n waeth fyth, efallai na fyddwch yn cyrraedd o gwbl.

Tudalennau Cysylltiedig